Prethodno savjetovanje za radove na zamjeni vodovodne napojne cijevi: Rasklopište – Vatrogasci

EVIDENCIJSKI BROJ: N8/19

 

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Naručitelj, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove na zamjeni vodovodne napojne cijevi: Rasklopište- Vatrogasci (ev. br. N8/19) provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ovo prethodno savjetovanje traje zaključno do 27.02.2019. godine, te Vas molimo da sve primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koja je objavljena dostavite na e-mail adresu navedenu u Dokumentaciji o nabavi ili putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Naručitelj Lučka uprava Ploče će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te o provedenom prethodnom istraživanju izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

 

Skip to content