JAVNA NABAVA

PLAN NABAVE

Od 1.1.2018. godine, sukladno odredbi čl. 4. st. 1.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), plan nabave i sve njegove kasnije promjene objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Plan nabave sadržava najmanje predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna te se izmjenjuje i dopunjuje po potrebi tijekom godine. Objavljeni plan i sve njegove kasnije promjene iz tekuće godine javno su dostupne u EOJN RH najmanje do 30. lipnja sljedeće godine.

Plan nabave za 2024. godinu

  • Druga izmjena plana nabave za 2024. godinu PDF ili XLSX
  • Prva izmjena plana nabave za 2024. godinu PDF ili XLSX
  • Plan nabave za 2024. godinu PDF ili XLSX

Plan nabave za 2023. godinu

  • Peta izmjena plana nabave za 2023. godinu PDF ili XLSX
  • Četvrta izmjena plana nabave za 2023. godinu PDF ili XLSX
  • Treća izmjena plana nabave za 2023. godinu PDF ili XLSX
  • Druga izmjena plana nabave za 2023. godinu PDF ili XLSX
  • Prva izmjena plana nabave za 2023. godinu PDF ili XLSX
  • Plan nabave za 2023. godinu PDF ili XLS

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

 
 

Obavijest o razmjeni elektroničkih računa u javnoj nabavi

Lučka uprava Ploče sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/2018) zaprima i obrađuje te izvršava plaćanje računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

Lučka uprava Ploče zaprima isključivo elektroničke račune i to putem Fininog servisa eRačun za državu.

Dostavljanje elektroničkih računa, moguće je i putem drugih informacijskih posrednika koji su povezani sa Fininim sustavom. Način integracije ostalih posrednika i FINE nisu predmet Lučke uprave Ploče niti možemo na njih utjecati.

Sve potrebne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU Normom prema Fininom servisu e-Račun za državu, možete pronaći na Fininim web stranicama www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi.

Svi ostali pokušaji isporuke računa putem maila ili bilo kojeg drugog kanala ne smatraju se valjanim e-Računima, niti će ih Lučka uprava Ploče kao takve prihvatiti ni zaprimiti.

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), a na temelju izjava o nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja, gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa, odnosno, javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. ZJN-a sa sljedećim gospodarskim subjektima : Pomorski fakultet Split, B-constructions d.o.o., Ploče i Luka Ploče d.d. Ploče, VRH – Poduzetnički inkubator d.o.o., Terra fertile d.o.o.

Od 1.1.2018. godine, sukladno odredbi čl. 7. st. 1.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Registar ugovora i okvirnih sporazuma ustojava se za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna te se ažurira prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017. 

Registar ugovora od 1. siječnja 2018. godine

Registar ugovora za 2024. godinu

Sukladno članku 15. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi „Narodne novine“ br. 120/16) Lučka uprava Ploče objavljuje Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o jednostavnoj nabavi

PRETHODNO SAVJETOVANJE

sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Na temelju Pravilnika o planu  nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Lučka uprava Ploče provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova i otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga.

Dokumentacija o prethodnom savjetovanju sadrži najmanje opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u trajanju od najmanje 5 dana od dana javne objave.

Primjedbe i prijedlozi u vezi s informacijama i dokumentacijom od zainteresiranih gospodarskih subjekata kao i odgovori Naručitelja na zaprimljene primjedbe i prijedloge mogu se dostaviti putem EOJN RH.

O provedenom prethodnom savjetovanju Naručitelj sastavlja izvješće i objavljuje ga u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Ako su izmjene dokumentacije proizašle iz postupka prethodnog savjetovanja značajne, Naručitelj će provesti novi postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

O provedenom prethodnom savjetovanju Naručitelj sastavlja izvješće i objavljuje ga u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Izvješće o postupcima javne nabave

Sukladno čl. 332. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), Lučka uprava Ploče, za svaki postupak javne nabave, sastavlja izvješće o postupku javne nabave te ga objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u roku od  30 dana od dana slanja obavijesti o dodjeli ugovora.

Statističko izvješće o javnoj nabavi

Sukladno čl. 397. spomenutog zakona, Lučka uprava Ploče do 31. ožujka tekuće godine izrađuje statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu te ga objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

POSTUPCI NABAVE

POSTUPCI JAVNE NABAVE

 

Sukladno članku 243. i 244. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), sve obavijesti javne nabave objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), a u postupcima javne nabave velike vrijednosti, obavijesti javne nabave objavljuju se u Službenom listu Europske unije i u EOJN RH. Na ovoj stranici ne vodi se evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije o nabavi od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u EOJN RH. Dokumentacija o nabavi objavljena na ovoj stranici služi samo u informativne svrhe.“

POSTUPCI NABAVE

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, na web stranici Lučke uprave Ploče, u pravilu se objavljuje dokumentacija za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kuna bez PDV-a te za nabavu radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje dokumentacije u postupcima jednostavne nabave uz prethodnu registraciju na adresu elektroničke pošte: ana.musan@ppa.hr kako bi ih Naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani. Pri registraciji potrebno je dostaviti podatke o nazivu predmeta nabave i evidencijskom broju nabave, nazivu i adresi gospodarskog subjekta, osobi za kontakt (ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa).“

Skip to content