PLANOVI NABAVE, DOPUNE I IZMJENE

 

Pregled planova nabave roba, radova i usluga Lučke uprave Ploče moguće je pregledati putem slijedećih poveznica i priloga sadržaja:

 

Plan nabave za 2017. godinu

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE

sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

NATJEČAJI U TIJEKU

IZJAVA O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Lučka uprava Ploče kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa

Luka Ploče d.d., Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče, OIB 51228874907 (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja  ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Iz priloga sadržaja možete preuzeti Registre Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

 

Pregled svih objavljenih postupaka javne nabave od strane Lučke uprave Ploče u ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE moguće je pregledati putem slijedeće poveznice.