Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

1) obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, 
2) unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti, 
3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama. 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013, 85/15, 69/22.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

 

Službenik za informiranje:

Marijan Mikulić

Adresa: Lučka uprava Ploče, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče
Tel: 020 414 534
Fax: 020 670 271
e-mail: marijan.mikulic@ppa.hr

 

 

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (format PDF) (format CSV)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (format PDF) (format CSV)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (format PDF) (format CSV)

 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (format PDF) (format CSV)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (format PDF) (format CSV)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (format PDF) (format CSV)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (format PDF) (format CSV)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (format PDF) (format CSV)

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se:

  • pisanim putem uz ispunjeni obrazac, s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama”    na adresu: Lučka uprava Ploče, Trg kralja Tomislava 21,  20340 Ploče
  • elektroničkom poštom na: marijan.mikulic@ppa.hr
  • na broj fax-a: 020/670 271
  • neposredno na Protokol Lučke uprave Ploče, u zgradi Ulaznog terminala luke PLoče, Glavna cesta 2, 20340 Ploče, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

 

 

 Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi. 
Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Skip to content