PLAN IZGRADNJE VEZA ZA NAFTNE DERIVATE I UKAPLJENI NAFTNI PLIN

 

Imajući u vidu rast prometa tekućih tereta u luci Ploče posljednjih godina kao i investicije privatnog sektora u izgradnji kapaciteta za naftne derivate i ukapljeni naftni plin na lučkom području u Pločama, Lučka uprava Ploče je izradila Studiju isplativosti ulaganja u novi vez koja je pokazala da je ova investicija isplativa i profitabilna.

Izgradnja novog priveza jedan je od nužnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju svih otpočetih kao i planiranih investicija privatnog sektora u skladišne kapacitete za tekuće terete te dovesti do značajnog povećanja prometa i time i prihoda Lučke uprave Ploče i koristi za sve korisnike kapaciteta zbog smanjivanja troškova prijevoza po jedinici tereta i znatnog povećanja efikasnosti prekrcaja.

Već dugi niz godina brodari i terminalski operatori koriste tankerski privez koji zbog svog smještaja u kanalu Vlaška-more i mnogih ograničavajućih parametara ne može prihvatiti tankere većih dimenzija.

Lokacija planiranog veza je sjeverno od obale novoizgrađenog terminala za rasute terete te će omogućiti privez brodova do 88.000 tona nosivosti za naftne derivate odnosno 58.000 tona nosivosti za ukapljeni naftni plin u svrhu otpreme i dopreme tereta do /od tržišta luke Ploče u unutrašnjosti (Bosna i Hercegovina, srednja Europa…) kao i transhipmenta.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. Nakon ishođenja dozvola te osiguravanja potrebnih financijskih sredstava planira se provedba otvorenog postupka javne nabave za izgradnju novog pristana za tekuće terete kao i natječaj za odabir najpovoljnijeg koncesionara za pružanje usluga manipulacije prekrcaja na privezu.

Skip to content