• OBRAZAC 1 – ZAHTJEV ZA DAVANJE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

 

Za obavljanje djelatnosti:

 

  • opskrbe plovnih objekata gorivom,
  • opskrbe plovnih objekata robama i uslugama,
  • pružanja usluga putnicima,
  • pružanja usluge dizanja i spuštanja plovnih objekata u more,
  • kontrole količine i kakvoće robe,
  • prihvata i otprema krutog otpada s pomorskih objekata,
  • prihvat i otprema tekućeg otpada s pomorskih objekata,
  • drugih gospodarskih djelatnosti koje se obavljaju u lukama i koje su neposredno u funkciji obavljanja osnovnih lučkih djelatnosti i s njima su u logističkoj, tehnološkoj ili ekonomskoj svezi,

 

potrebno je ishoditi koncesiju od nadležne lučke uprave na način da se dostavi ispunjeni ZAHTJEV_1, zajedno sa svim pripadajućim privitcima, na adresu Lučke uprave Ploče, nakon čega će Povjerenstvo za ocjenu zahtjeva za davanje koncesije ocjeniti predmetni zahtjev. Po ishođenju pozitivne ocjene zahtjeva, povjerenstvo će ravnatelju Lučke uprave Ploče predložiti sklapanje ugovora o koncesiji, koji se može sklopiti nakon donošenja Odluke Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti.

 

  • OBRAZAC 2 – ZAHTJEV ZA ODOBRENJE – DJELATNOST POMORSKE AGENCIJE

Za obavljanje djelatnosti pomorske agencije potrebno je ishoditi odobrenje od nadležne lučke uprave na način da se dostavi ispunjeni ZAHTJEV_2, na adresu Lučke uprave Ploče, nakon čega će, po ocjeni zahtjeva, ravnatelj Lučke uprave donijeti Odluku i izdati odobrenje za obavljanje djelatnosti pomorske agencije.

  • OBRAZAC 3 – ZAHTJEV ZA ODOBRENJE – OTPREMNIČKA DJELATNOST

Za obavljanje otpremničke djelatnosti potrebno je ishoditi odobrenje od nadležne lučke uprave na način da se dostavi ispunjeni ZAHTJEV_3, na adresu Lučke uprave Ploče, nakon čega će, po ocjeni zahtjeva, ravnatelj Lučke uprave donijeti Odluku i izdati odobrenje za obavljanje otpremničke djelatnosti.

Skip to content