Prethodna analiza tržišta za nabavu radova Izgradnje retencije i lateralnog kanala

EVIDENCIJSKI BROJ: N88/17

Sukladno članku 198 Zakona o javnoj nabavi NN(120/16), Naručitelj Lučka uprava Ploče, prije pokretanja postupka javne nabave, provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj Lučka uprava Ploče traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave naručitelj  je  opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno do 19.06.2017. do 08:00 sati, te Vas molimo da sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje Izgradnje retencije i lateralnog kanala uputite na e-mail adrese koje su navedene u Dokumentaciji za nadmetanje.

Nakon provedenog savjetovanja Naručitelj Lučka uprava Ploče će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN.

Odjel nabave i upravljanja suradničkim projektima

Odgovor na upit o ukupnim isplatama po pojedinim odvjetničkim društvima

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
HRVOJE ŠIMIĆ, ZAGREB, Bleiweisova 27  OIB:45735250142

tel 01 5807888, gsm 091 4611113  email: destilerija@gmail.com

broj 17-1320/17-13-170

 

Lučka uprava Ploče

Trg kralja Tomislava 21

20340 Ploče

 

predmet: Zahtjev za pristup informacijama

Podaci koji su važni za prepoznavanje informacije: Poznato da je za potrebe zastupanja pred sudovima i javnim bilježnicima naslov može koristi usluge zastupanja odvjetničkih društava/odvjetničkih ureda/odvjetnika te sa time u svezi se plaćaju određeni troškovi

Stoga molim sljedeću informaciju o ukupnim isplatama po pojedinim odvjetničkim društvima/odvjetničkim uredima/odvjetnicima po polugodištima u razdoblju od 01.siječnja 2012 godine do 01 svibnja 2017 godine ukoliko je moguće u priloženoj tablici, a svakako da navedete podatke o isplatama za pet najvećih odvjetničkih društava/odvjetničkim uredima/odvjetnicima po polugodištima u razdoblju od 01.siječnja 2012 godine do 01 svibnja 2017 godine kojima su i u kojem iznosu plaćene usluge zastupanja. Informaciju možete dostaviti poštom na gornju adresu ili emailom.  Prilikom davanja informacije molim naznačiti da se odgovarate na zahtjev broj 17-13/_170.

Naziv  odvjetničkih društava/odvjetničkih ureda/odvjetnika. Razdoblje
2012 2013 2014 2015 2016 2017 ukupno

 

Isto tako ako naslov smatra da je jednostavnije umjesto popunjavati gornju tablicu po ovom zahtjevu za pristup informacijama, molim omogućiti pristup onoj dokumentaciji tj preslike iz koje proizlaze podaci koje tražim zahtjevom za pristup informacijama, odnosno presliku više postojećih informacija, odnosno dokumenata, iz kojih samostalno obradom bi došao do traženih informacija.

Ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti, člankom 22. stavkom 1. točkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama je propisano da se rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji. Stavkom 2. navedenog zakonskog članka je propisano da će tijelo javne vlasti o produženju rokova bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen. Tijelo javne vlasti ima temeljem članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije te dostavom informacije, a sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije {„Narodne novine”, broj 12/14. i 15/14.) koje je donijela Povjerenica za informiranje RH.

Unaprijed zahvalan

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
HRVOJE ŠIMIĆ

U Zagrebu 23 svibnja 2017 godine

ODGOVOR:

 

Naziv  odvjetničkih društava/odvjetničkih ureda/odvjetnika. Razdoblje
2012 2013 2014 2015 2016 2017 ukupno
 Odvjetnik Đani Dedović   22.500,00

78.750,00

56.250,00

78.750,00

90.625,00

36.250,00

    363.125,00
Odvjetničko društvo Vukić, Jelušić       0

15.000,00

51.875,00

90.875,00

 4.312,50 162.062,50
 Odvjetnik Nora Matulić   0

24.625,00

        24.625,00
 Odvjetnik Nora Matulić 0

17.616,25

          17.616,25
 Odvj. Matulić Sumić&partneri          6.250,00 6.250,00
Skip to content