Godina završetka najvećeg razvojnog ciklusa u povijesti Luke Ploče

U 2016. godini završena je izgradnja infrastrukture Terminala rasutih tereta, a tijekom 2017. godine će se ugraditi potrebna prekrcajna oprema, čime će se znatno povećati lučki kapaciteti i unaprijediti stupanj zaštite okoliša na širem lučkom području.

Za Lučku upravu Ploče, javnu ustanovu osnovanu odlukom Vlade Republike Hrvatske, koja od 1997. godine upravlja lučkim područjem luke Ploče, 2016. godina predstavlja godinu završetka izgradnje preostalih komponenti najznačajnijeg razvojnog ciklusa u povijesti luke Ploče, Projekta Integracije trgovine i transporta (ITT). Ovaj projekt je započeo još 2006. godine potpisivanjem ugovora o kreditu sa Svjetskom bankom, uz podršku Vlade Republike Hrvatske.

Završena je izgradnja infrastrukture Terminala za rasute terete, s tehnološkog i financijskog aspekta najzahtjevnijeg dijela cijelog Projekta. Nakon što Luka Ploče d.d., koncesionar na ovom Terminalu, tijekom 2017. godine instalira potrebnu tehnološku opremu i započne operacije prekrcaja, znatno će se povećati lučki kapaciteti za ove vrste tereta, pružiti lučkim partnerima ekonomske koristi i uštede te omogućiti bolje pozicioniranje luke na tržištu.

Dislociranjem Terminala za rasute terete na lokaciju 2 kilometra udaljeniju od naseljenog područja te primjenom suvremenih tehnologija pretovara i zaštite okoliša pridonijet će se povećanju stupnja ekologije u širem području oko luke Ploče.

U 2016. godini završena je i izgradnja Ulaznog terminala, koji se sastoji od administrativno-poslovnog objekta, parkirališnih površina i ulazno-izlaznog kontrolnog punkta. U administrativno-poslovnom objektu Ulaznog terminala će biti službe policije, carine, Lučke uprave Ploče i drugih službi koje će omogućiti kvalitetno obavljanje svih usluga vezanih za robne tokove koji se dopremaju ili otpremaju cestovnim vozilima.

Također, dio administrativno-poslovnog objekta će biti stavljen na tržište, tako da će u njemu poslovanje obavljati i mnoge tvrtke koje se bave djelatnostima vezanim uz luku Ploče, kao što su otpremnici, agenti i slično. Ulazni terminal je povezan spojnom cestom s mrežom autocesta i cesta kroz Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, čime će se rasteretiti lokalne gradske prometnice i povećati sigurnost u prometu.

Cjelokupni promet roba i vozila će se pratiti i ubrzati primjenom informatičkih tehnologija kao dijela integralnog informacijskog sustava, koji je Lučka uprava Ploče razvila za potrebe lučke zajednice.

U protekloj godini započet je i razvoj projekta Izgradnja pristana za naftne derivate i ukapljeni naftni plin u luci Ploče. Zbog izgradnje te priprema za izgradnju velikih kapaciteta za skladištenje i otpremu raznih vrsta tekućih tereta gdje su investitori koncesionari na lučkom području u Pločama, Lučka uprava Ploče namjerava izgraditi suvremeni vez za prekrcaj naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina (UNP).

Nakon usvojene Studije isplativosti i provedenog javnog nadmetanja, tijekom 2016. godine potpisan je ugovor za izradu projektne dokumentacije.

Izabrani projektant radi na izradi Idejnog projekta, Studije utjecaja na okoliš, Geotehničkih istražnih radova te Glavnog projekta, koji je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole i raspisivanje natječaja za izgradnju pristana. U odnosu na postojeći pristan, realizacijom ovog projekta uklonila bi se brojna uska grla, a uvelike bi se pridonijelo podizanju razine sigurnosti i ekologije zbog blizine prirodnih rezervata i staništa za ribe i ptice. Početak izgradnje ovog projekta se očekuje početkom 2018. godine.

Osim navedenih investicija, Lučka uprava Ploče je u okviru Projekta ITT u prošloj godini dovršila izgradnju lučkih prometnica, oborinske odvodnje, zaštitne obalne građevine (đige) te nekih drugih manjih infrastrukturnih projekata koji će također pružiti koristi za brojne dionike u luci Ploče.

Sve ove investicijske aktivnosti Lučke uprave Ploče preduvjet su za ulaganja privatnog sektora koja su u znatnom obujmu već u tijeku, čime se luka Ploče razvija u konkurentnu lokaciju ukupnog kapaciteta od više od 10 milijuna tona godišnje koja će zadovoljiti potrebe lučkih korisnika u pogledu brzine, kvalitete, pouzdanosti, sigurnosti, ekonomičnosti i produktivnosti usluga koje se u luci pružaju.

Ulazni terminal

Ulazni terminal sastoji se od administrativno-poslovnog objekta, parkirališnih površina i ulazno-izlaznog kontrolnog punkta, a u izgradnju je Lučka uprava Ploče uložila 84,5 milijuna kuna. Administrativno-poslovni objekt sadrži uredske i uslužne prostore, koji se protežu na preko 4.000 m2 površine, dok se parkirališne površine sastoje od unutrašnjeg i vanjskog parkinga za kamione i osobna vozila. Ulazno-izlazni kontrolni punkt opremljen je najsuvremenijim sustavom kontrole i nadzora pristupa luci Ploče, koja ovim postaje izravno spojena na autocestu A1, kao i na paneuropski koridor Vc.

Terminal rasutih tereta

Terminal rasutih tereta gradi se na principu javno-privatnog partnerstva između Lučke uprave Ploče i prvenstvenog koncesionara Luke Ploče d.d., gdje je ulaganje Lučke uprave Ploče, kao javnog partnera, izvršeno u infrastrukturu terminala u visini od 385 milijuna kuna (značajno manje od ugovorenih 406 milijuna kuna), dok će Luka Ploče d.d., kao privatni partner, u opremu terminala uložiti oko 215 milijuna kuna. Ovim ulaganjima, kapacitet terminala u prvoj fazi će biti 4,6 milijuna, a u drugoj fazi 6,2 milijuna tona godišnje, dok će dubina gaza na terminalu biti 18 metara, što će omogućiti privez brodova većih od 120.000 tona nosivosti.

Kontejnerski terminal

Kao prva komponenta Projekta integracije i transporta, temeljem javno-privatnog partnerstva između Lučke uprave Ploče i Luke Ploče d.d., 2010. godine izgrađen je suvremeni Kontejnerski terminal godišnjeg kapaciteta 66.000 TEU jedinica.

Kapacitet luke

Uspješnim završetkom projekta Integracije trgovine i transporta (ITT), a na obljetnicu 20 godina od osnutka Lučke uprave Ploče, luka Ploče će povećati operativni kapacitet sa dosadašnjih 5,2 milijuna na 10,2 milijuna tona godišnje, što otvara brojne mogućnosti razvoja kako same luke, tako i grada Ploče i cijele doline Neretve.

Skip to content